Mrs. Nirmala Kumari, Lab. Technician

Sh. Deepak Sharma, Pharmacist

Sh. Mukesh Kumar Hasija, Pharmacist

Sh. Anil Kumar Duhan, Pharmacist

Ms. Kiran Sharma, Physiotherapist

Ms. Babli Adhikari, Female Attendent

Sh. Rakesh Kumar Sagar, Dresser (c)