Mrs. Nirmala Kumari, Lab. Technician

Sh. Mukesh Kumar Hasija, Pharmacist

Sh. Anil Kumar Duhan, Pharmacist

Ms. Kiran Sharma, Physiotherapist

Ms. Babli Adhikari, Female Attendent

Sh. Rakesh Kumar Sagar, Dresser (c)