Please activate JavaScript! — Or click here for the SiteMap.

Paramedical Staff, WUS Health Centre (South Campus) :

Sh. Mukesh Hasija, Pharmacist
Sh. Mukesh Kush, Pharmacist
Ms. Kiran Sharma, Physiotherapist (c) 
Sh. B.P. Singh, Ambulance Driver
Sh. Rakesh Kumar Sagar, Dresser (MTS) (c)